Terug naar overzicht

Maak kennis met “het verpleegkundig team van 5K12D”

Image

Het vijfde verdiep van het kinderziekenhuis van het UZ Gent (5K12D), een plek die je als kind of als ouder liever nooit wil leren kennen… Maar ook een plaats waar een liefdevol multidisciplinair team klaar staat als je er dan, jammer genoeg, toch terecht komt. We stellen graag het verpleegkundig team van deze kinderhemato-oncologie aan jullie voor, want doorheen de jaren is er heel veel geëvolueerd en kwamen er nieuwe verpleegkundige functies bij.

Als hoofdverpleegkundige mag ik, Annelies, jullie een inkijk geven in ons fantastisch verpleegkundig team. Ik ben, samen met het medisch afdelingshoofd, verantwoordelijk voor de werking van de afdeling. Het is mijn taak om de samenwerking tussen alle medewerkers te superviseren en te coördineren. Ik heb hiervoor vaak vergaderingen, overlegmomenten en haast me dan ook vaak met mijn laptop het hele ziekenhuis door. Ik voer functioneringsgesprekken met alle verpleegkundigen en doe mijn best om alles in goede banen te leiden. Mijn deur staat altijd open voor elke collega die een luisterend oor nodig heeft. Eén keer per week probeer ik de ‘tour’ met de arts van week mee te volgen, om zo ook de patiëntjes en ouders te leren kennen. Ook voor hen probeer ik klaar te staan waar nodig en waar mogelijk.

Gelukkig heb ik schitterende adjunct-hoofdverpleegkundigen die mij hierin bijstaan. Sarina en Laura zijn onze vaste adjuncten. Kimberley is verpleegkundige op de afdeling en ondersteunt ons tijdelijk in deze functie. De adjunct-hoofdverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de afdeling. Ze geven rechtstreeks leiding aan het verpleegkundig team, doen de opnameplanning, wijzen personeel toe (werkverdeling, vakantieplanning,…) en waarborgen een kwaliteitsvolle zorg. Ze zijn de schakel tussen de afdeling en collega’s van andere disciplines.

De adjuncten krijgen regelmatig hulp van een dagverantwoordelijke. Dit is een verpleegkundige, die de adjunct-hoofdverpleegkundigen ondersteunt bij de dagelijkse organisatie van de afdeling. Dit kan een zwangere collega zijn die tijdelijk niet aan bed werkt omwille van de bescherming van moeder en kind tegen blootstelling aan schadelijke producten en virussen.

Een ploeg van goed opgeleide en enthousiaste verpleegkundigen zorgt 24 uur op 24 voor je kind. Per shift wordt een verpleegkundige toegewezen aan een aantal patiënten. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de totaalzorg: hygiëne, geneesmiddelen, onderzoeken, voeding, enz. Er wordt veel medicatie en chemotherapie gegeven op de afdeling en deze infuustherapie is dan ook een groot aandeel van hun takenpakket. Een grondige en continue opleiding is hiervoor noodzakelijk. Het is geen gemakkelijke klus om dagelijks alle zorgen op een goede manier te organiseren. Met hun enthousiasme en empathie veroveren de verpleegkundigen vele kinderharten… Ook voor ouders zijn zij een grote steun. Het kind en met uitbreiding het gezin staat in de zorg centraal. De verpleegkundige brengt veel tijd door met het kind en de ouders en staan met hun expertise klaar, dag in dag uit.

We werken ook met referentieverpleegkundigen op de afdeling. Dit zijn verpleegkundigen die naast de dagelijkste zorg voor de patiënten op de afdeling meewerken en meedenken in werkgroepen en zo een bijzondere expertise of bekwaamheid opbouwen in een bepaald domein. Een aantal referentiedomeinen zijn: stamceltransplantatie, katheterzorg, mondzorg, wondzorg of chemotherapie. Ze denken kritisch na over de zorg voor de patiënt, werken verbeterprojecten uit en zijn voor een bepaald topic een aanspreekpunt voor collega’s.

Verpleegkundig consulenten zijn gespecialiseerd in een specifieke patiëntenpopulatie. Zij hebben hun ervaring opgebouwd in de zorg maar werken in deze functie niet meer aan bed. Ze zijn casemanager van de patiënt en vormen een belangrijke schakel in de samenwerking met artsen en multidisciplinaire teams. Een verpleegkundig consulent verleent consulten aan bed waarbij ze info die je van een andere zorgverlener kreeg zal hernemen (bv. Informatie die je van een arts kreeg nog eens verduidelijken, een therapieschema of een brochure nog eens overlopen) of houden een verpleegkundig spreekuur op de poli. Ze bekijkt het totale zorgtraject van de patiënt en zal je indien nodig in contact brengen met andere hulpverleners.

Daarnaast streeft de consulent naar deskundigheidsbevordering op de afdeling. Ze brengen vormingsnoden in kaart en bespreken dit met de leidinggevenden. Ze organiseren zowel intern als extern vormingen op maat en geven bed-side teaching aan collega-verpleegkundigen. De eigen deskundigheid wordt bewaakt en bijgeschaafd door het volgen van (inter)nationale bijscholingen.

De verpleegkundig consulenten worden gefinancierd door vzw Kinderkankerfonds en Kom op tegen Kanker.

Op de afdeling werken zes verpleegkundig consulenten met elk een eigen specialisatie:

  • hersentumoren en bottumoren (Elsie)
  • leukemie (Jaklien)
  • vaste tumoren en goedaardige hematologie (Stefanie)
  • stamceltransplantatie (Nathalie)
  • vaste tumoren en erfelijke aanleg (Marie)
  • langtermijneffecten (Lieselotte)

Naast deze zes verpleegkundig consulenten, zijn er nog vijf verpleegkundig consulenten van de Liaisonequipe KOESTER.

In 1990 werd het thuiszorgproject KOESTER opgericht. KOESTER staat voor Kinder-Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie. In 2011 volgde de erkenning als pediatrische liaisonequipe. Het zorgaanbod werd ook toegankelijk voor kinderen op andere kinderoncologieafdelingen buiten het UZ Gent. KOESTER slaat de brug tussen het ziekenhuis en de thuiszorg door zieke kinderen en hun ouders te begeleiden in de overgang van een behandeling in het ziekenhuis naar een behandeling thuis. Dat gebeurt zowel in de curatieve, palliatieve als post-palliatieve fase.

Het team telt meerdere verpleegkundigen die elkaar afwisselen zodat er permanent iemand beschikbaar is. Ze organiseren en coördineren de zorg vanuit het ziekenhuis, samen met de verantwoordelijke kinderartsen, psychologen en sociaal werkers. Ze streven daarbij naar een nauwe samenwerking met de zorgverleners uit andere ziekenhuizen en onder meer kinderartsen, verpleegkundigen en de eerste lijn, de huisarts, de thuisverpleegkundigen en andere zorgverleners.

De vzw Kinderkankerfonds staat voor een groot deel in voor de financiering van dit project.

Sofie is de verpleegkundig specialist op onze afdeling. De coördinatie van de afdeling is mijn taak maar de optimalisatie van de zorginhoudelijke aspecten worden door Sofie geïnitieerd en nemen we samen op. Ze werkt daarnaast ook nauw samen met het medisch afdelingshoofd, de (adjunct-) hoofdverpleegkundigen, artsen, verpleegkundigen, leden van de multidisciplinaire teams en leidinggevenden in het ziekenhuis. Sofie heeft weinig directe patiëntencontact. Dit patiëntencontact is er voornamelijk bij consultatie bij problemen tijdens de verbandzorg van Hickmankatheter en andere veneuze katheters. Ze werkt ook samen met mij en twee psychologen mee aan de maandelijkse oudermomenten. Verpleegkundige procedures worden door haar uitgeschreven. Sofie neemt samen met mij en de adjunct-hoofdverpleegkundigen de organisatie van de werkgroepen van de referentieverpleegkundigen op zich. Vorming en onderwijs is een kerncompetentie van een verpleegkundig specialist. Ze geeft zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten vormingen. Daarnaast begeleidt Sofie studenten in de ‘master verpleeg- en vroedkunde’. Sofie gaat ook van start met verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.

Er zijn ook 2 verpleegkundig coördinatoren werkzaam op de afdeling PHO. Sophie is stamceltransplantcoördinator en Liesbeth is CAR-T-coördinator. Deze verpleegkundigen werken nauw samen met de arts-specialist die verantwoordelijk is voor stamceltransplantatie en CAR-T-celtherapie.

Ze staan in voor de planning en coördinatie van het transplant- of CAR-T-proces en de follow-up. Ze vormen een belangrijke schakel in de samenwerking met de donorbank en de bank voor celtherapie, aferese en het productielabo.

Allemaal verpleegkundigen qua basisopleiding, al dan niet aangevuld met een postgraduaat pediatrie, postgraduaat oncologie of een master in verpleeg- en vroedkunde. Allen met een specifieke functie en allen met een liefdevol hart en een grote bekwaamheid voor de gezinnen op de Pediatrische Hemato-Oncologie.

Als hoofdverpleegkundige kan ik dan ook alleen maar heel erg trots zijn op ‘mijn’ equipe en ik hoop dat ik nog lang samen met hen zorg kan dragen voor alle patiëntjes die op 5K12D behandeld worden.

 

– Annelies Mannaerts, hoofdverpleegkundige 5K12D


Gepubliceerd op 19 januari 2024